Gå till innehåll
Rid & Körsällskapet Sporren
Rid & Körsällskapet Sporren

Publicerad: 2023-03-12

Senast uppdaterad: 2023-03-12

Författare: Erika Gustafsson

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Rid- och Körsällskapet Sporren

Rid- och Körsällskapet Sporren (nedan kallad klubben) är personuppgiftsansvarig för

behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Klubben har som ändamål att bedriva verksamhet inom hästsport i enlighet med Svenska

Ridsportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Varför behandlar klubben dina personuppgifter?

För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika

ändamål kopplade till verksamheten.

Klubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex.

träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till

aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska

transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Klubben hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens för

Sporren. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas

personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna

behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid

resultatrapportering.

Klubben behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat

Riksidrottsförbundet och Ronneby kommun.

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • ​Hantering av medlemskap i Sporren
 • Klubbadministration
 • Deltagande i Sporrens träningsverksamhet
 • Deltagande i Sporrens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av Sporren
 • Kontakt med medlem
 • ​Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar klubben personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land som inte är medlem i EU eller

EES) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om klubben vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land

kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du

anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har klubben för

personuppgiftsbehandling?

Klubben har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter

som sker inom klubbens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i klubben

Avtal

Klubbadministration

Avtal

Deltagande i klubbens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i klubbens tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av klubben

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad

utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala

medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar klubben dina personuppgifter?

Klubben kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av

personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna

kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i klubben har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina

personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de

personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får

klubben ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett

registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära

dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller

missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • ​Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar

samtycket

 • ​Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna

behandlas

 • ​Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade

skäl som väger tyngre än dina intressen

 • ​Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • ​Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande,

profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller

radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot

behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till

Datainspektionen, besök​ Länk till annan webbplats.www.datainspektionen.se​.

Om du vill veta mer

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter

kontaktar du styrelsen.

2018-05-17