Gå till innehåll
Rid & Körsällskapet Sporren
Rid & Körsällskapet Sporren

Integritetspolicy för Rid- och Körsällskapet Sporren

Rid- och Körsällskapet Sporren (nedan kallad klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Klubben har som ändamål att bedriva verksamhet inom hästsport i enlighet med Svenska Ridsportförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund.

 

Varför behandlar klubben dina personuppgifter?

För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Klubben behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Klubben hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens för Sporren. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Klubben behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Ronneby kommun.

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

· Hantering av medlemskap i Sporren

· Klubbadministration

· Deltagande i Sporrens träningsverksamhet

· Deltagande i Sporrens tävlingsverksamhet

· Licenshantering

· Ansökan om bidrag

· Sammanställning av statistik och uppföljning

· Utbildningar arrangerade av Sporren

· Kontakt med medlem

· Besök på vår hemsida

· Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Vilka delar klubben personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (land som inte är medlem i EU eller EES) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om klubben vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

 

Vilken laglig grund har klubben för personuppgiftsbehandling?

Klubben har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom klubbens verksamhet.

Ändamål med behandling: Laglig grund

Hantering av medlemskap i klubben: Avtal

Klubbadministration: Avtal

Deltagande i klubbens träningsverksamhet: Avtal

Licenshantering: Avtal

Deltagande i klubbens tävlingsverksamhet: Avtal

Ansökan om bidrag: Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning: Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av klubben: Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen: Intresseavvägning

Besök på vår hemsida: Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier: Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Hur länge sparar klubben dina personuppgifter?

Klubben kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i klubben har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av depersonuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får klubben ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

· Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

· Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

· Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

· Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

· Om personuppgifterna har behandlats olagligt

· Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse ellerradering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till

Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats..

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

2018-05-17